VÀNG VÀ CHỨNG KHOÁN TUẦN 17.8.2020: DỰ BÁO VÀ ĐIỂM TIN TUẦN