VÀNG VÀ CHỨNG KHOÁN TUẦN SAU 11/10 TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG GIÁ? KHI NÀO ĐIỀU CHỈNH?