VÌ SAO CỨ TẤT BẬT MÃI, LONG ĐONG LẬN ĐẬN VÀ BẬN RỘN MÃI MÀ VẪN CỨ NGHÈO?