VNINDEX 1.000 ĐIỂM THỰC SỰ RỒI, ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO?