VNINDEX SAU 1.200 ĐIỂM SẼ NHƯ THẾ NÀO? NHÓM NGÀNH DẪN DẮT?